Cuc thue TP Ha Tinh - Chi cục thuế Thành phố Hà Tĩnh tinh Hà Tĩnh - Doanh nghiệp TP Vinh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bộ - Sở - Ban ngành
Chi cục thuế Thành phố Hà Tĩnh tinh Hà Tĩnh
Đăng ngày 13 tháng 8 năm 2011
Thương hiệu: Chi cục thuế Thành phố Hà Tĩnh tinh Hà Tĩnh
Tên viết tắt: Cuc thue TP Ha Tinh
Địa chỉ: Thành phố Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh
Địa phương: Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.855.103
Fax: 0393.855.103
Email: [email protected]
Website: http://hatinh.gov.vn
Giám đốc: Lê Quang Hiếu
Mobile: 0
Số lần xem: 3609 lần
Chi cục thuế Thành phố Hà Tĩnh tinh Hà Tĩnh
Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) trên địa bàn của tỉnh theo quy định của pháp luật.

Chi cục thuế Thành phố Hà Tĩnh

1. Chi cục trưởng: Lê Quang Hiếu

 Điện thoại: 0393.855.103

Email: [email protected]

2. Chi cục phó: Nguyễn Văn Quý

 3. Chi cục phó: Dương Chí Điệp

4. Chi cục phó: Lê Thanh Hải

1. Vị trí, chức năng

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) trên địa bàn của tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm

 Cục Thuế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các quy định pháp luật có liên quan khác và những nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cụ thể sau đây:

   1. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố;

   2. Phân tích, tổng hợp, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về lập dự toán thu ngân sách Nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế;

4. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế;

5. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố;

6. Tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật;

7. Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao, các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế; trực tiếp thực hiện việc quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế theo quy định của pháp luật và các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế;

8. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Thuế trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý thuế;

9. Trực tiếp thanh tra thuế, kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, nộp thuế, quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật về thuế đối với người nộp thuế; tổ chức và cá nhân quản lý thu thuế; tổ chức được uỷ nhiệm thu thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng Cục Thuế.

10. Tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ, công vụ của cơ quan thuế, của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng Cục Thuế.

11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc chấp hành trách nhiệm công vụ của cơ quan thuế, công chức thuế thuộc quyền quản lý của Cục trưởng Cục thuế theo quy định của pháp luật; Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng pháp luật thuế.

12. Tổ chức thực hiện thống kê, kế toán thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Uỷ ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Cục Thuế;

13. Kiến nghị với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy định của Tổng cục Thuế về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nội bộ; kịp thời báo cáo với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về những vướng mắc phát sinh, những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế;

14. Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, gia hạn thời hạn khai thuế, gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, truy thu tiền thuế, xoá nợ tiền thuế, miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật;

      15. Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho việc quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thu thuế vào ngân sách Nhà nước;

      16. Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo qui định của pháp luật; được quyền thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế;

17. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế;

18. Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

19. Tổ chức tiếp nhận và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin và phương pháp quản lý hiện đại vào các hoạt động của Cục Thuế;

20. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động của Cục Thuế; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của  Cục Thuế theo quy định của nhà nước và của ngành;

   21. Quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế và kinh phí, tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

            22. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

  Các doanh nghiệp Bộ - Sở - Ban ngành khác
 
 • Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh (19/11/2012 - 6503 lần xem)
 •  
 • Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng (18/1/2012 - 8320 lần xem)
 •  
 • Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng (18/1/2012 - 7541 lần xem)
 •  
 • Thanh tra Thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 7298 lần xem)
 •  
 • Sở Giao thông vận tải Hải Phòng (18/1/2012 - 7825 lần xem)
 •  
 • Sở Nội vụ Hải Phòng (18/1/2012 - 8356 lần xem)
 •  
 • Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Hải Phòng (18/1/2012 - 6940 lần xem)
 •  
 • Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 7545 lần xem)
 •  
 • Tòa án Nhân dân Thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 8593 lần xem)
 •  
 • Cục Hải quan Hải Phòng (18/1/2012 - 7102 lần xem)
 •  
 • Cục Thống kê Hải Phòng (18/1/2012 - 8012 lần xem)
 •  
 • Sở Tài chính Hải Phòng (18/1/2012 - 7485 lần xem)
 •  
 • Sở Y tế Hải Phòng (18/1/2012 - 6100 lần xem)
 •  
 • Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hải Phòng (18/1/2012 - 6492 lần xem)
 •  
 • Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hải Phòng (18/1/2012 - 6170 lần xem)
 •  
 • Sở Công Thương Hải Phòng (18/1/2012 - 4935 lần xem)
 •  
 • Sở Xây dựng Hải Phòng (18/1/2012 - 4713 lần xem)
 •  
 • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng (18/1/2012 - 5013 lần xem)
 •  
 • Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 4485 lần xem)
 •  
 • Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 4623 lần xem)
 •  
   
  Đơn vị hành chính
  Trung tâm-Tổ chức-Hiệp hội
  Bộ - Sở - Ban ngành
  Viễn thông CNTT - Bưu chính
  Di tích-Bảo tàng-Công viên
  Dịch vụ - Thương mại - XNK
  Giáo dục - Đào tạo
  Dệt may-Thời trang-Da giày
  Khách sạn - Nhà hàng
  Du lịch - Resort
  Giao thông-Vận tải-Hàng hải
  Bao bì - Xi măng
  Đồ gỗ-Nội thất-Phong thủy
  Cơ khí - Sắt thép - Máy móc
  Luật - Tư vấn - Tòa án
  Ngân hàng - Bảo hiểm
  Ô tô - Xe máy - Xe đạp
  Rượu bia - Đồ uống - Sữa
  Bệnh viện - Y tế - Sức khỏe
  Thẩm mỹ - Làm đẹp - Spa
  Dược - Hóa chất - Mỹ phẩm
  Quảng cáo- In ấn - Xuất bản
  Hàng gia dụng - Tiêu dùng
  Đồ điện - Điện tử - Điện thoại
  Xây dựng - Xây lắp
  Địa ốc - Bất động sản
  Vàng bạc - Trang sức
  Báo chí-Thông tin-Văn hóa
  Văn hóa phẩm - Quà tặng
  Thủ công - Mỹ nghệ
  Nông lâm-Lương thực-Gia súc
  Tài chính - Chứng khoán
  Siêu thị-Thực phẩm bánh kẹo
  An ninh - Bảo vệ - Vệ sỹ
  Khoáng sản - Xăng dầu
  Vật liệu xây dựng
  Thể dục - thể thao
  Thủy Hải sản
  Sự kiện - Truyền thông
  Thẩm định - Kiểm toán
  Nhựa - Cao su - Thủy tinh
  Động vật - Thú chim cá cảnh
  Ảnh viện - Áo cưới
  Ngành nghề khác